Báo chí và giới chuyên môn nói về Y học Việt Nam

Báo chí, trang web chính phủ, bệnh viện viết về Yhocvietnam.com.vn:

STT Bài viết
1 http://hoinongdan.dongnai.gov.vn/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=cdc61544-a7e9-47f8-9f32-fd2829ef7465&View=2923a0b8-8a61-4a6a-a795-04415f5420d8&ID=814
2 http://www.stc.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=167&TLID=1823
3 https://www.kiengiang.dcs.vn/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=279
4 http://sxd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=157&TLID=11890
5 http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyVBQPPL/DispForm.aspx?ID=508
6 http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=6374
7 https://hanam.gov.vn/qna/Pages/ChiTietCauHoi.aspx?qid=721&listQnAId=66e0e619-f563-4ecb-822c-892e59491f2a
8 https://dulich.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=6189
9 http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-25648
10 https://stp.binhduong.gov.vn/hethongvanban/lists/hoidap/dispform.aspx?itemid=4597
11 https://dngcustoms.gov.vn/haiquandng/Default.aspx?tabid=dd727ec8-fa1f-436e-9fd4-7677b9e814f2&mid=fe2c2b20-e548-4455-ad69-6d1829c3585f&itemid=6072&page=DetailHQ
12 http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=5343
13 http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/84427/Chuyen-trang-tin-suc-khoe-Y-Hoc-Viet-Nam–Yhocvietnam-com-vn.aspx#post84427
14 http://gestiondelriesgo.gov.co/Foros/yaf_postsm129861_Chuyen-trang-tin-suc-khoe-Y-Hoc-Viet-Nam–Yhocvietnam-com-vn.aspx#post129861
15 https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20Feedback/DispForm.aspx?ID=26451
16 http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=15652
17 https://sovhttdl.yenbai.gov.vn/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=2645
18 http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=9615
19 http://bactramy.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=128&TLID=3768
20 https://soldtbxh.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=3650
21 http://www.northsinai.gov.eg/citizens/cases/Lists/List/DispForm.aspx?ID=28465
22 https://yenbai.gov.vn/phong-chong-ma-tuy/noidung/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=1351
23 http://thanhtra.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=1513
24 https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=22708
25 http://hoilhpn.quangnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=1104&TLID=2011
26 https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4454
27 http://www.saludcapital.gov.co/Lists/contactenos_linea106/DispForm.aspx?ID=11732
28 https://www.binhduong.gov.vn/chinhquyen/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ItemID=4831
29 http://diza.dongnai.gov.vn/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={1E7B5B19-7853-424E-A378-949681B44D8A}&ID=4751&ContentTypeID=0x0100AE1360A208F06649B662945DB4DCC707
30 http://pyttkvtphcm.gov.vn/question/chuyen-trang-tin-suc-khoe-y-hoc-viet-nam-yhocvietnam-com-vn/
31 https://www.tayninh.dcs.vn/pages/ChiTietHoiDap.aspx?ItemID=1446
32 http://www.quan5.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Gopy_DB_new/DispForm.aspx?ID=1551
33 http://rsc.gov.vn/SitePages/faqDetail.aspx?item=4140
34 http://www.sharkia.gov.eg/services/window/Lists/List/DispForm.aspx?ID=12509
35 https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=3446
36 http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=2270
37 http://nhontrach.dongnai.gov.vn/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={CDC61544-A7E9-47F8-9F32-FD2829EF7465}&ID=9059&ContentTypeID=0x0100BAD61E46A0C460479F1822E1D427A000
38 https://sgtvt.binhduong.gov.vn/pages/chi-tiet-hoi-dap.aspx?ItemID=3213
39 http://www.portsaid.gov.eg/GIScenter/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=8857
40 https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/noidunghoi-tvkhcn.aspx?IDCauHoi=844
41 http://quan2.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopYVBDTHP/DispForm.aspx?ID=3270
42 http://bttnmuongnhe.org.vn/portal/Lists/Faq/DispForm.aspx?ID=972
43 https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=4129
44 http://xdqnam.gov.vn/Default.aspx?tabid=118&TLID=11890
45 https://bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=chuyen-trang-tin-suc-khoe-y-hoc-viet-nam-yhocvietnam-com-vn
46 http://www.benhvientranvanthoi.com/Default.aspx?tabid=120&ch=1938
47 http://benhvienyhoccotruyencantho.vn/H%e1%bb%8fi%c4%90%c3%a1p/tabid/2485/ch/12415/Default.aspx
48 http://benhvienlaovabenhphoicantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2299
49 http://www.bvdkhaugiang.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2116
50 http://bvkrongbong.com/Default.aspx?tabid=120&ch=1904
51 http://www.bvcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2086
52 http://benhvienyhctbinhphuoc.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2077
53 http://ttytthanhphu.vn/Ch%c4%83ms%c3%b3ckh%c3%a1chh%c3%a0ng/H%e1%bb%8fi%c4%90%c3%a1pS%e1%bb%a9cKh%e1%bb%8fe/tabid/185/ch/12416/Default.aspx
54 http://ttytcholach.vn/H%e1%bb%8fi%c4%90%c3%a1pS%e1%bb%a9cKh%e1%bb%8fe/tabid/838/ch/12417/Default.aspx
55 http://bvtimmachcantho.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1732
56 http://www.benhvienvinhchau.com/Default.aspx?tabid=120&ch=2253
57 http://ytephunghiep.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2069
58 http://nhidongcantho.org.vn/Default.aspx?tabid=556&ch=1805
59 http://ttytcammy.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1820
60 https://soytecantho.vn/Default.aspx?tabid=1000&ch=1939
61 http://benhvienquandanytpct.vn/H%e1%bb%8fi%c4%90%c3%a1pS%e1%bb%a9cKh%e1%bb%8fe/tabid/1640/ch/12418/Default.aspx
62 http://www.bvlpvinhlong.vn/Default.aspx?tabid=536&ch=1557
63 http://www.trungtamytechomoi.com.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=1268
64 http://www.ytelongmy.vn/H%e1%bb%8fi%c4%90%c3%a1p/tabid/2242/ch/12419/Default.aspx
65 http://ttyttanthanh.vn/H%e1%bb%8fi%c4%91%c3%a1p/tabid/1786/ch/12420/Default.aspx
66 http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=2412
67 http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=3575
68 https://bvtt-tphcm.org.vn/cau-hoi/chuyen-trang-tin-suc-khoe-y-hoc-viet-nam-yhocvietnam-com-vn/
69 http://ttytcauke.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=42282
70 http://bvmatranghammatcantho.vn/Default.aspx?tabid=268&ch=195
Báo chí và giới chuyên môn nói về Y học Việt Nam
Scroll to top